Movestic Balanserad
Movestic Balanserad är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Placeringsinriktning

Movestic Balanserad placerar sina medel i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Placeringar sker i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument.

Placeringsfokus

Placeringar sker i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument.​ I normala fall består fonden av 60 % aktiefonder och 40 % räntefonder. Fonden är aktivt förvaltad och fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålen och effektivisera förvaltningen av fonden.

Avkastningsmål

Att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Risknivå

5-10% mätt i standardavvikelse*

EU-klassificering

Artikel 8

Förvaltningsavgift

1,65%

Årlig avgift

1,96%

Dokument

Faktablad Movestic Balanserad
Fondbestämmelser Movestic Balanserad
Informationsbroschyr
Hållbarhetsinformation

Årsberättelse Fonder

 

​​​*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.