Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Balanserad, Försiktig, Offensiv, Global samt Global Hållbar om att inget värde kommer att sättas i fonderna den 4 juli på grund av bankhelgdag i USA. Fonderna investerar i stor del i värdepapper som handlas på den amerikanska marknaden. Nästa handelsdag blir därför 5 juli.  

X
Movestic Global
Movestic Global är en global aktiefond med en hållbar investeringsinriktning.

Placeringsinriktning

Movestic Global placerar sina medel på de globala aktiemarknaderna. Fonden har exponering mot utvecklade marknader såväl som tillväxtmarknader. Fonden är i normala fall fullt investerad i aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fonden förvaltas aktivt och söker genom att variera exponeringen över konjunkturcykeln generera en god riskjusterad avkastning och överträffa fondens jämförelseindex. Fondens förvaltare beaktar faktorer vid urval av aktier, t ex bolagens värdering, handelsmönster, kvalitet och storlek, men även marknadsläge och makroekonomiska faktorer.

Placeringsfokus

Fonden investerar i överlåtbara värdepapper genom direktinvesteringar i mellan ca 80–120 aktier, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Fonden följer fondbolagetspolicy för ansvarsfulla investeringar, se fondens informationsbroschyr. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålen och effektivisera förvaltningen av fonden.

Avkastningsmål

Fonden förvaltas aktivt och på lång sikt är målet att överträffa sitt jämförelseindex till likvärdig eller lägre risk över en femårsperiod (100 % MSCI All Country World Net TR).

Risknivå

10-15% mätt i standardavvikelse*

EU-klassificering

Artikel 8

Förvaltningsavgift

1,60% 

Årlig avgift

1,62% 

Dokument

Faktablad Movestic Global
Fondbestämmelser Movestic Global
Informationsbroschyr

Hållbarhetsinformation

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 2021

Halvårsrapport

 

*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.