Movestic Global
Movestic Global är en global aktiefond med en hållbar investeringsinriktning.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Informationsbroschyr

-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

 

Placeringsinriktning

Movestic Global placerar sina medel på de globala aktiemarknaderna. Fonden har exponering mot utvecklade marknader såväl som tillväxtmarknader. Fonden är i normala fall fullt investerad i aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fonden förvaltas aktivt och söker genom att variera exponeringen över konjunkturcykeln generera en god riskjusterad avkastning och överträffa fondens jämförelseindex. Fondens förvaltare beaktar faktorer vid urval av aktier, t ex bolagens värdering, handelsmönster, kvalitet och storlek, men även marknadsläge och makroekonomiska faktorer.

Placeringsfokus

Fonden investerar i överlåtbara värdepapper genom direktinvesteringar i mellan ca 80–120 aktier, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Fonden följer fondbolagetspolicy för ansvarsfulla investeringar, se fondens informationsbroschyr. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålen och effektivisera förvaltningen av fonden.

Avkastningsmål

Att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Riskklass

4 av 7

imageq0gc.png Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år 

Hållbarhetsklassificering

Artikel 8

Förvaltningsavgift

1,60% 

Årlig avgift

1,62% 

Dokument

PRIIP faktablad Movestic Global

Fondbestämmelser Movestic Global

Informationsbroschyr
-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Årsberättelse Fonder

-Bilaga till årsrapport med upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Movestic Global

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder. Detta genom användande av en exkluderingsstrategi. En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i de bolag fonden investerar i (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) får avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor), kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran samt genetiskt modifierade organismer. Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i sådana fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen), där artikel 8-fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra hållbara investeringar.

 

Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder där fonden använder sig av sin exkluderingsstrategi. Vidare främjas miljörelaterade eller sociala egenskaper vid investeringar i fonder genom att fonden bara investerar i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt har hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder).

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en aktie bryter mot de uppsatta exkluderingskriterierna kommer fonden att avyttra det aktuella innehavet. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en fond bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Övriga investeringar består bl.a av kassa/likvida medel och derivat.  I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att använda sig av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp samt genom att vid investeringar i fonder kontrollera fondens hållbarhetsklassificering.

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg som tillhandahålls av dataleverantören MSCI.

Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

Vid investeringar i aktier utövar fonden ett aktivt påverkansarbete genom att delta på och rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget använder här ett rådgivningsverktyg för att bland annat säkerställa att påverkansarbetet sker i enlighet med praxis för god styrning. För de fondinvesteringar som sker har fonden inte möjlighet att utöva aktivt ägarskap.

 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder. Detta genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar.  

En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i de bolag fonden investerar i (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) får avse verksamhet som är hänförlig till dessa olika områden;

  • kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor),
  • kemiska och biologiska vapen,
  • kärnvapen,
  • civila handeldvapen,
  • tobak,
  • pornografi,
  • termiskt kol och oljesand,
  • uran samt
  • genetiskt modifierade organismer.

 

Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

 

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i sådana fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen), där artikel 8-fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra hållbara investeringar.

 

Investeringsstrategi

Fondens placeringsinriktning innebär att fondens medel investeras på de globala aktiemarknaderna. Fonden har exponering mot såväl utvecklade marknader som tillväxtmarknader. Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat som ett led i placeringsinriktningen. En utförligare beskrivning av fondens placeringsinriktning och målsättning finns i fondens informationsbroschyr.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder där fonden använder sig av sin exkluderingsstrategi. En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i det bolag (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) fonden investerar i får avse verksamhet som är hänförlig till dessa olika områden; kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor), kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran samt genetiskt modifierade organismer.

Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt har hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder).

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en aktie bryter mot de uppsatta exkluderingskriterierna kommer fonden att avyttra det aktuella innehavet. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en fond bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten, inbegripet med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, personalersättning och efterlevnad av skatteregler följs på följande sätt. De bolag fonden ska investera i (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) screenas i ett externt ESG-verktyg. Genom screeningen kontrolleras att bolagen inte bryter mot internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Kontrollerna genomförs dels innan en investering ska ske, dels löpande för befintliga investeringar. När det gäller investeringar i aktier utövar fonden även ett aktivt påverkansarbete genom att delta på och rösta på investeringsobjektens (bolagens) bolagsstämmor. Fondbolaget använder här ett rådgivningsverktyg för att bland annat säkerställa att påverkansarbetet sker i enlighet med praxis för god styrning. När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt har hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder). Dessa typer av fonder har redan enligt gällande regelverk krav på sig att ha en policy för att bedöma god styrning i de underliggande investeringsobjekten.

Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

 

Andel av investeringar

Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper med anledning av de investeringar fonden gör i aktier och fonder. Samtliga investeringar i aktier och fonder används för att främja fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta eftersom samtliga dessa investeringar ska följa fondens exkluderingstrategi samt strategi för val av särskilt klassificerade fonder. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Övriga investeringar består bl.a. av kassa/likvida medel och derivat. Fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar.

 

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Först när denna kontroll skett kan en eventuell investering ske.

Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en aktie bryter mot de uppsatta exkluderingskriterierna kommer fonden att avyttra det aktuella innehavet. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en fond bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

 

Metoder

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att inför investeringsbeslut använda sig av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp samt genom att kontrollera att den fond som investeras i är en sådan fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller en fond som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond). Löpande kontroller sker även på befintliga investeringar avseende kriterierna.

 

Datakällor och databehandling

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg, MSCI ESG Manager, som tillhandahålls av dataleverantören MSCI. MSCI är en väletablerad dataleverantör och utvärdering av ESG-verktyget har skett inför valet av datakälla. Data behandlas genom att potentiella investeringar utvärderas genom ESG-verktyget. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Även löpande kontroller på befintliga investeringar sker genom verktyget. Ingen data estimeras av fondbolaget.

 

Begränsningar för metoder och data

Det är generellt sett en utmaning att säkerställa god datakvalitet. Kvaliteten på datan hos dataleverantörer är beroende av den data som rapporteras in av bolag. Det finns därför alltid en risk för felkällor i inrapporterad data eller att datan är inaktuell. Det förhållandet att det datasystem fonden använder är uppbyggt av en extern väletablerad dataleverantör såsom MSCI, med en hög nivå av transparens, verkar dock för god datakvalitet. Därtill är de kriterier som mäts i fondens metodologi tydliga och klart mätbara. Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

 

Due Diligence

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder där fonden använder sig av sin exkluderingsstrategi. Vidare investerar fonden endast i fonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond).

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna.

 

Policyer för aktieägarengagemang

Fonden har som ambition att åstadkomma en hållbar och långsiktig avkastning på det förvaltade kapitalet. Vid investeringar i aktier utövar fonden ett aktivt påverkansarbete genom att delta på och rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget använder här ett rådgivningsverktyg för att bland annat säkerställa att påverkansarbetet sker i enlighet med praxis för god styrning. Genom rådgivningsverktyget görs en grundlig analys utifrån ett ESG-perspektiv och verktyget tillhandhåller en rekommendation för hur röstning bör göras för att främja miljörelaterade, sociala- och bolagsstyrningsaspekter. För mer information kan du läsa om fondbolagets principer för aktieägarengagemang på movesticfonder.se. För de fondinvesteringar som sker har fonden inte möjlighet att utöva aktivt ägarskap.

 

Disclaimer:

Certain information contained herein (the “Information”) is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates (“MSCI”), or information providers (together the “MSCI Parties”) and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.