Movestic Global Hållbar
Movestic Hållbar är en fondandelsfond med en global hållbar investeringsinriktning.

Placeringsinriktning

Movestic Global Hållbar placerar sina medel i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden investerar enbart i fonder med hållbarhetsfokus.

Placeringsfokus

Fonden investerar enbart i indexprodukter, såsom indexfonder, börshandlade fonder och aktieindexterminer. Fonden är aktivt förvaltad och fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålen och effektivisera förvaltningen av fonden.

Avkastningsmål

Att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Risknivå

10-15% mätt i standardavvikelse*

EU-klassificering

Artikel 8

Förvaltningsavgift

0,65% 

Årlig avgift

0,82% 

Dokument

Faktablad Movestic Global Hållbar
Fondbestämmelser Movestic Global Hållbar
Informationsbroschyr

Hållbarhetsinformation

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 2021

Årsberättelse Fonder

 

*Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen i snitt. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter. Högre standardavvikelse innebär hög risk. Låg standardavvikelse innebär låg risk.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.