Movestic Global Hållbar
Movestic Hållbar är en fondandelsfond med en global hållbar investeringsinriktning.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Informationsbroschyr

-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

 

Placeringsinriktning

Movestic Global Hållbar placerar sina medel i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden investerar enbart i fonder med hållbarhetsfokus.

Placeringsfokus

Fonden investerar enbart i indexprodukter, såsom indexfonder, börshandlade fonder och aktieindexterminer. Fonden är aktivt förvaltad och fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålen och effektivisera förvaltningen av fonden.

Avkastningsmål

Att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Riskklass

4 av 7

imageq0gc.png Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år

Hållbarhetsklassificering

Artikel 8

Förvaltningsavgift

0,65% 

Årlig avgift

0,83% 

Dokument

PRIIP faktablad Movestic Global Hållbar

Fondbestämmelser Movestic Global Hållbar

Informationsbroschyr
-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Årsberättelse Fonder

-Bilaga till årsrapport med upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Movestic Global Hållbar

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder. Detta genom att investera i fonder som har en viss lägsta nivå av hållbarhetsklassificering samt genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar. Fonden investerar enbart i fonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder) respektive fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder). Därtill får högst fem procent av omsättningen i vart och ett de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder där fonden gör investeringar avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiella vapen, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, civila handeldvapen, termiskt kol och oljesand. Vidare exkluderas fonder som har placeringar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att fonden är en så kallad fondandelsfond. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.  Fonden kan även använda olika former av derivat.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi.  Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder där fonden enbart investerar i fonder som har en viss lägsta nivå av hållbarhetsklassificering samt genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar.

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till de uppsatta kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Övriga investeringar består bl.a. av kassa/likvida medel och derivat. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att inför investeringsbeslut använda sig av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp samt genom att kontrollera att fonden som ska investeras i är en sådan fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller en fond som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond).

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg som tillhandahålls av dataleverantören MSCI.

Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

Då fonden som del i den miljörelaterade och sociala investeringsstrategin investerar till betydande del i fonder och inte direkt i bolag har fonden inte möjlighet att vara en aktiv ägare. Dock har fonden som krav att de fondbolag som förvaltar de fonder där investeringar görs har signerat Principles for Responsible Investment (PRI).

 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden är en så kallad fondandelsfond där fondens medel till betydande del investeras i andra fonder.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder. Detta genom att investera i fonder som har en viss lägsta nivå av hållbarhetsklassificering samt genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar.

Fonden investerar uteslutande i sådana fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen), där artikel 8-fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra hållbara investeringar.

Fondens exkluderingsstrategi tillämpas genom en granskning av de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder som fonden investerar i.

En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder där fonden gör investeringar får avse verksamhet som är hänförlig till dessa olika områden;

 

  • kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor),
  • kemiska och biologiska vapen,
  • kärnvapen,
  • tobak,
  • civila handeldvapen,
  • termiskt kol och oljesand.

 

Fonder vars underliggande investeringar inte lever upp till detta exkluderas.

 

Vidare exkluderas fonder som har placeringar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

 

Investeringsstrategi

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att fonden är en så kallad fondandelsfond.

Fondens placeringsinriktning innebär att fondens medel placeras i aktiefonder med exponering mot både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Fonden har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen fördelat mellan olika geografiska marknader och branscher. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.  Fonden kan även använda olika former av derivat.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar enbart i fonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) respektive fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fond).

Därtill använder sig fonden av en exkluderingsstrategi vid investeringar i fonder. En del av denna innebär att högst fem procent av omsättningen i vart och ett de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder där Movestic Global Hållbar gör investeringar får avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiella vapen, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, civila handeldvapen, termiskt kol och oljesand.

Vidare exkluderas även fonder som har placeringar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till de uppsatta kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten, inbegripet med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, personalersättning och efterlevnad av skatteregler följs på följande sätt. Fonden investerar enbart i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder) respektive fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder). Dessa fonder har redan enligt gällande regelverk som krav på sig att ha en policy för att bedöma praxis för god styrning i de underliggande investeringsobjekten. Vidare säkerställs att alla fondbolag för de fonder som fonden investerar i har signerat Principles for Responsible Investment (PRI). Syftet med PRI är att driva utvecklingen framåt, för ansvarsfulla investeringar som kan skapa ett mer hållbart samhälle. Detta kan bl.a. göras genom att vara en aktiv ägare som inför ESG-frågor (environmental, social, governance) i ägarpolitik och praxis samt införlivar ESG-frågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser. Slutligen bedöms praxis för god styrning genom att de underliggande investeringarna i de fonder som investeras i screenas i ett externt ESG-verktyg. Genom screeningen kontrolleras att investeringsobjektet inte bryter mot principerna i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Kontrollerna genomförs dels innan en investering ska ske, dels löpande för befintliga investeringar.

Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

 

Andel av investeringar

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att fonden är en så kallad fondandelsfond. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper med anledning av de investeringar fonden gör i andra fonder. Samtliga investeringar i fonder används för att främja fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta eftersom samtliga dessa investeringar ska göras i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder) respektive fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) samt då samtliga fondinvesteringar ska följa fondens exkluderingstrategi. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Övriga investeringar består bl.a. av kassa/likvida medel och derivat. Fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar.

 

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de exkluderingskriterier som fonden satt upp. Först när denna kontroll skett kan en eventuell investering ske.

Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till de uppsatta kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden att i aktuella fall föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fonden att avyttras.

 

Metoder

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att inför investeringsbeslut använda sig av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp samt genom att kontrollera att den fond som investeras i är en sådan fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller en fond som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond). Löpande kontroller sker även på befintliga investeringar avseende kriterierna.

 

Datakällor och databehandling

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg, MSCI ESG Manager, som tillhandahålls av dataleverantören MSCI. MSCI är en väletablerad dataleverantör och utvärdering av ESG-verktyget har skett inför valet av datakälla. Data behandlas genom att potentiella investeringar utvärderas genom ESG-verktyget. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Även löpande kontroller på befintliga investeringar sker genom verktyget. Ingen data estimeras av fondbolaget.

 

Begränsningar för metoder och data

Det är generellt sett en utmaning att säkerställa god datakvalitet. Kvaliteten på datan hos dataleverantörer är beroende av den data som rapporteras in av bolag. Det finns därför alltid en risk för felkällor i inrapporterad data eller att datan är inaktuell. Det förhållandet att det datasystem fonden använder är uppbyggt av en extern väletablerad dataleverantör såsom MSCI, med en hög nivå av transparens, verkar dock för god datakvalitet. Därtill är de kriterier som mäts i fondens metodologi tydliga och klart mätbara. Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

 

Due Diligence

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder. Främjandet sker genom att fonden enbart investerar i fonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond) samt genom att fonden använder sig av en exkluderingsstrategi.

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna.

 

Policyer för aktieägarengagemang

Då fonden som del i den miljörelaterade och sociala investeringsstrategin investerar till betydande del i fonder och inte direkt i bolag har fonden inte möjlighet att vara en aktiv ägare. Dock har fonden som krav att de fondbolag som förvaltar de fonder där investeringar görs har signerat Principles for Responsible Investment (PRI). Syftet med PRI är att driva utvecklingen framåt för ansvarsfulla investeringar som kan skapa ett mer hållbart samhälle. Detta kan bl.a. göras genom att vara en aktiv ägare som verkar för ESG-frågor (miljö, social, bolagstyrning) i ägarpolitik och praxis samt införlivar ESG-frågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

 

Disclaimer:

Certain information contained herein (the “Information”) is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates (“MSCI”), or information providers (together the “MSCI Parties”) and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.