Årsredovisning

Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2015-12-31

Årsredovisningen innehåller information som ska offentliggöras årligen i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) och Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR).

Information om kapitaltäckning

Periodisk information per 2016-12-31

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Movestic Kapitalförvaltning AB
(556760-8780) nedan periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I Bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital samt balanserat resultat.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

  • Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker.
  • 25 procent av Bolagets fasta omkostnader för det föregående räkenskapsåret.

Kravet på att upprätta en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 % av riskvägt exponeringsbelopp gäller sedan 2 augusti 2014.
Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 % plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 %, d.v.s. totalt 10,5 %. Bolaget har en kapitalrelation om 18,2 %.

Uppgifter om kapitalbas 2016-12-31
Aktiekapital 1 400 000
Balanserade vinstmedel 9 600 000
Summa 11 000 000
Kärnprimärkapital 11 000 000
Primärkapital 11 000 000
Totalt kapital 11 000 000

 

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp 2016-12-31
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden 39 741 229
Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisk -
Summa av riskvägda exponeringsbelopp för kredit- och marknadsrisk 39 741 229
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader föregående år 59 528 863

 

Uppgifter om kapitalrelationer 2016-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 18,5%
Primärkapitalrelation 18,5%
Total kapitalrelation 18,5%
   
Kapitalkrav kärnprimärkapital 4,5%
Kaptialkrav primärkapital 6,0%
Kapitalkrav totalt kapital 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
   
Lagstadgat kärnprimärkapital inklusive buffertkrav 7,0%
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 11,5%

 

Uppgifter om Kapitalkrav 2016-12-31
Kapitalkrav för kreditrisk   
Exponeringar mot fonder 19 975 434
Exponeringar mot institut 7 484 059
Övriga exponeringar 12 281 736
Summa riskvägt exponeringsbelopp 39 741 229
Kapitalkrav för exponeringar mot fonder 1 598 035
Kapitalkrav för exponeringar mot institut 598 725
Kapitalkrav för övriga exponeringar 982 539
Totalt 3 179 298

 

Kapitalkrav för operativ risk  
Kapitalkrav baserat på 25 % av fasta omkostnader 4 762 309
Totalt kapitalkrav 4 762 309

 

Internt bedömt kapitalbehov  
Totalt kapitalkrav i Pelare I 4 762 309
Bedömt kapitalbehov i Pelare II 915 000
Totalt internt bedömt kapitalbehov 5 677 309
+ Läs mer - Stäng

Information om likviditetsrisk

Periodisk information per 2016-12-31

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:7) och ändringsföreskrifterna (FFFS 2014:21) offentliggör Movestic Kapitalförvaltning AB (556760-8780) nedan periodisk information avseende likviditetsrisker.

Likviditetsreserv 2016-12-31
Kassa och tillgodohavande i Bank 1 000 762

 

Finansieringskällor 2016-12-31
Eget kapital 11 000 000
Övriga skulder 53 947 977
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 811 093
Balansomslutning 69 759 071

 

Riskmått och nyckeltal 2016-12-31
Balanslikviditet 119%
Kassalikviditet  95%

 

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder*100
Kassalikviditet = Kassa/Kortfristiga skulder*