Årsredovisning

Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2017-12-31
Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2016-12-31

Årsredovisningen innehåller information som ska offentliggöras årligen i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) och Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR).

Information om kapitaltäckning

Periodisk information per 2018-06-30

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Movestic Kapitalförvaltning AB
(556760-8780) nedan periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I Bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital samt balanserat resultat.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

  • Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker.
  • 25 procent av Bolagets fasta omkostnader för det föregående räkenskapsåret.

Uppgifter om kapitalbas 2018-06-30
Aktiekapital 1 400 000
Balanserade vinstmedel 9 600 000
Summa 11 000 000
Kärnprimärkapital 11 000 000
Primärkapital 11 000 000
Totalt kapital 11 000 000

 

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp 2018-06-30
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden 27 551 833
Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisk -
Summa av riskvägda exponeringsbelopp för kredit- och marknadsrisk 27 551 833
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader föregående år 43 522 778

 

 

Uppgifter om kapitalkrav 2018-06-30
Kapitalkrav för kreditrisk   
Exponeringar mot fonder 20 080 716
Exponeringar mot institut 7 265 083
Övriga exponeringar 206 033
Summa riskvägt exponeringsbelopp 27 551 833
Kapitalkrav för exponeringar mot fonder 1 606 457
Kapitalkrav för exponeringar mot institut 581 207
Kapitalkrav för övriga exponeringar 16 483
Totalt 2 204 147

 

Kapitalkrav för operativ risk  
Kapitalkrav baserat på 25 % av fasta omkostnader 3 481 822
Totalt kapitalkrav 3 481 822

 

Internt bedömt kapitalbehov  
Totalt kapitalkrav i Pelare I 3 481 822
Bedömt kapitalbehov i Pelare II 0
Totalt internt bedömt kapitalbehov 3 481 822
+ Läs mer - Stäng

Information om likviditetsrisk

Periodisk information per 2018-06-30

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:7) och ändringsföreskrifterna (FFFS 2014:21) offentliggör Movestic Kapitalförvaltning AB (556760-8780) nedan periodisk information avseende likviditetsrisker.

Likviditetsreserv 2018-06-30
Kassa och tillgodohavande i Bank 1 000 762

 

Finansieringskällor 2018-06-30
Eget kapital 11 000 000
Övriga skulder 41 185 389
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 313 574
Balansomslutning 54 498 963

 

Riskmått och nyckeltal 2018-06-30
Balanslikviditet 125 %
Kassalikviditet  130 %

 

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder*100
Kassalikviditet = Kassa/Kortfristiga skulder*