Årsredovisning

Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2016-12-31

Årsredovisningen innehåller information som ska offentliggöras årligen i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) och Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR).

Information om kapitaltäckning

Periodisk information per 2017-06-30

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Movestic Kapitalförvaltning AB
(556760-8780) nedan periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I Bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital samt balanserat resultat.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

  • Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker.
  • 25 procent av Bolagets fasta omkostnader för det föregående räkenskapsåret.

Kravet på att upprätta en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 % av riskvägt exponeringsbelopp gäller sedan 2 augusti 2014.
Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 % plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 %, d.v.s. totalt 10,5 %. Bolaget har en kapitalrelation om 25,8 %.

Uppgifter om kapitalbas 2017-06-30
Aktiekapital 1 400 000
Balanserade vinstmedel 9 600 000
Summa 11 000 000
Kärnprimärkapital 11 000 000
Primärkapital 11 000 000
Totalt kapital 11 000 000

 

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp 2017-06-30
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden 23 217 409
Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisk -
Summa av riskvägda exponeringsbelopp för kredit- och marknadsrisk 23 217 409
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader föregående år 42 681 234

 

Uppgifter om kapitalrelationer 2017-06-30
Kärnprimärkapitalrelation 25,8%
Primärkapitalrelation 25,8%
Total kapitalrelation 25,8%
   
Kapitalkrav kärnprimärkapital 4,5%
Kaptialkrav primärkapital 6,0%
Kapitalkrav totalt kapital 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
   
Lagstadgat kärnprimärkapital inklusive buffertkrav 7,0%
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 18,8%

 

Uppgifter om Kapitalkrav 2017-06-30
Kapitalkrav för kreditrisk   
Exponeringar mot fonder 20 063 169
Exponeringar mot institut 2 854 335
Övriga exponeringar 299 905
Summa riskvägt exponeringsbelopp 23 217 409
Kapitalkrav för exponeringar mot fonder 1 605 054
Kapitalkrav för exponeringar mot institut 228 347
Kapitalkrav för övriga exponeringar 23 992
Totalt 1 857 393

 

Kapitalkrav för operativ risk  
Kapitalkrav baserat på 25 % av fasta omkostnader 3 414 499
Totalt kapitalkrav 3 414 499

 

Internt bedömt kapitalbehov  
Totalt kapitalkrav i Pelare I 3 414 499
Bedömt kapitalbehov i Pelare II 915 000
Totalt internt bedömt kapitalbehov 4 329 499
+ Läs mer - Stäng

Information om likviditetsrisk

Periodisk information per 2017-06-30

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:7) och ändringsföreskrifterna (FFFS 2014:21) offentliggör Movestic Kapitalförvaltning AB (556760-8780) nedan periodisk information avseende likviditetsrisker.

Likviditetsreserv 2017-06-30
Kassa och tillgodohavande i Bank 1 000 762

 

Finansieringskällor 2017-06-30
Eget kapital 24 096 943
Övriga skulder 5 142 164
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 477 304
Balansomslutning 34 716 411

 

Riskmått och nyckeltal 2017-06-30
Balanslikviditet 327%
Kassalikviditet  254%

 

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder*100
Kassalikviditet = Kassa/Kortfristiga skulder*