Movestic Offensiv
Movestic Offensiv är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Informationsbroschyr

-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

 

Placeringsinriktning

Movestic Offensiv placerar sina medel i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond.  Placeringar sker i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument.

Placeringsfokus

Fonden placerar 70–100% av fondens medel mot aktiemarknaden, varav 25–45 % i svensk aktieexponering. 0–30% av fondens medel kan placeras mot räntemarknaden och 0–30% av fondens medel kan placeras i alternativa investeringar. Fonden är aktivt förvaltad och fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålen och effektivisera förvaltningen av fonden.

Avkastningsmål

Att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Riskklass

4 av 7

imageq0gc.png Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år 

Hållbarhetsklassificering

Artikel 8

 

Dokument alla andelsklasser

Fondbestämmelser

Informationsbroschyr

-Bilaga till informationsbroschyr med upplysningar om miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Årsberättelse

-Bilaga till årsberättelse med upplysningar om miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Månadsrapport

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI)

Förvaltningsavgift:

1,75%

Årlig avgift:

2,09%

 

PRIIP faktablad Movestic Offensiv A

Förvaltningsavgift:

0,95%

Årlig avgift:

1,27%

 

PRIIP faktablad Movestic Offensiv B

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Movestic Offensiv

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder och aktier. Detta genom att fonden enbart investerar i fonder och aktier som har ett visst lägsta betyg i dataleverantören MSCI:s ESG-betygssystem MSCI ESG Rating. Genom betygssystemet åsätts varje fond eller aktie ett ESG-betyg mellan AAA och CCC, där AAA är högst betyg och CCC är lägst. Betyget grundar sig på ett antal olika nyckelfrågor inom miljöfaktorer (E), sociala faktorer (S) och bolagsstyrningsfaktorer (G). Betyget på en fond grundar sig på dess underliggande investeringar. Movestics fond får ett eget betyg utifrån dess sammanlagda investeringar. Fonden har ställt upp som krav att detta betyg lägst ska uppgå till A. Vidare får varje enskild fond och aktie som fonden investerar i som lägst ha betyget BB. Maximalt 10 procent av värdet på de fonder som fonden investerar i får sakna betyg. Utöver detta ställer fonden som krav att varje enskild fond och aktie som fonden investerar i som lägst har betyget BB i den enskilda del av ESG-betyget som avser bolagsstyrningsfaktorer (G).

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att fonden är en så kallad fondandelsfond. Fondinvesteringar sker i såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.  Fonden kan även använda olika former av derivat som ett led i placeringsinriktningen.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade eller sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder och aktier. Detta sker genom att fonden enbart investerar i aktier och fonder som har ett visst lägsta betyg i dataleverantören MSCI:s ESG-betygssystem MSCI ESG Rating. Det ställs även krav på fondens eget betyg som baseras på fondens sammanlagda investeringar.

Inför varje nytt investeringsbeslut kontrolleras att den nya investeringen och fondens nya sammansättning lever upp till de krav som fonden ställt upp gällande betyg. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar. Om en befintlig investering skulle få ett ändrat betyg, så att dess betyg understiger den lägsta gräns som fonden satt upp för en enskild investering kommer denna investering att avyttras. Om fondens sammanlagda betyg, grundat på underliggande investeringar, skulle hamna under den uppsatta lägsta gränsen kommer fonden att rebalanseras för att säkerställa att den återigen kommer upp över minimigränsen. 

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Övriga innehav består bl.a. av kassa/likvida medel och derivat. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att inför investeringsbeslut utföra kontroller av de betygskrav som fonden har satt upp.

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg som tillhandahålls av dataleverantören MSCI.

Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

Då fonden som del i den miljörelaterade och sociala investeringsstrategin investerar till betydande del i fonder och inte direkt i bolag har fonden inte möjlighet att vara en aktiv ägare. Dock har fonden som krav att de fondbolag som förvaltar de fonder där investeringar görs har signerat Principles for Responsible Investment (PRI).

 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden är en så kallad fondandelsfond där fondens medel till betydande del investeras i andra fonder.

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder och aktier. Detta genom att fonden enbart investerar i fonder och aktier som har ett visst lägsta betyg i dataleverantören MSCI:s ESG-betygssystem MSCI ESG Rating.

Genom betygssystemet MSCI ESG Rating åsätts varje fond eller aktie ett ESG-betyg mellan AAA och CCC, där AAA är högst betyg och CCC är lägst. Betyget grundar sig på ett antal olika nyckelfrågor inom miljöfaktorer (E), sociala faktorer (S) och bolagsstyrningsfaktorer (G). Betyget på en fond grundar sig på dess underliggande investeringar.

Movestics fond får ett eget betyg utifrån dess sammanlagda investeringar. Fonden har ställt upp som krav att detta betyg lägst ska uppgå till A. Vidare får varje enskild fond och aktie som fonden investerar i som lägst ha betyget BB. Maximalt 10 procent av värdet på de fonder som fonden investerar i får sakna betyg.

Utöver detta ställer fonden som krav att varje enskild fond och aktie som fonden investerar i som lägst har betyget BB i den enskilda del av ESG-betyget som avser bolagsstyrningsfaktorer (G).

 

Investeringsstrategi

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att fonden är en så kallad fondandelsfond. Fondinvesteringar sker i såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder. Fonden är aktivt förvaltad och fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.  Fonden kan även använda olika former av derivat som ett led i placeringsinriktningen. En utförligare beskrivning av fondens placeringsinriktning och målsättning finns i fondens informationsbroschyr.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i sin investeringsstrategi främjar fonden miljörelaterade eller sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder och aktier. Detta sker genom att fonden enbart investerar i aktier och fonder som har ett visst lägsta betyg i dataleverantören MSCI:s ESG-betygssystem MSCI ESG Rating. Genom betygssystemet åsätts varje fond eller aktie ett ESG-betyg mellan AAA och CCC, där AAA är högst betyg och CCC är lägst. Betyget grundar sig på ett antal olika nyckelfrågor inom miljöfaktorer (E), sociala faktorer (S) och bolagsstyrningsfaktorer (G). Betyget på en fond grundar sig på dess underliggande investeringar.

Varje enskild fond och aktie som fonden investerar i får som lägst ha ett betyg på BB, både som generellt ESG-betyg och som betyg i den enskilda del av ESG-betyget som avser bolagsstyrningsfaktorer (G).

Utifrån dess sammanlagda investeringar får fonden ett eget betyg. Fonden har ställt upp som krav att detta betyg ska uppgå till minst A.

Inför varje nytt investeringsbeslut kontrolleras att den nya investeringen och fondens nya sammansättning lever upp till de krav som fonden ställt upp gällande betyg. Det sker även en löpande kontroll av befintliga investeringar. Om en befintlig investering skulle få ett ändrat betyg, så att dess betyg understiger den lägsta gräns som fonden satt upp för en enskild investering kommer denna investering att avyttras. Om fondens sammanlagda betyg, grundat på underliggande investeringar, skulle hamna under den uppsatta lägsta gränsen kommer fonden att rebalanseras för att säkerställa att den återigen kommer upp över minimigränsen.  

Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten, inbegripet med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, personalersättning och efterlevnad av skatteregler följs på följande sätt. Fonden investerar endast i fonder och aktier som har minst BB i betyg i MSCI:s ESG-betygsystem MSCI ESG Rating. Utöver detta ställer fonden som krav att varje enskild fond och aktie som fonden investerar i som lägst har betyget BB i den enskilda del av ESG-betyget som avser bolagsstyrningsfaktorer (G). Detta medför att en hög standard upprätthålls för att bedöma praxis för god styrning. Exempel på områden som ingår i betygsystemet är bolagens styrelser, löner, skatteefterlevnad och bolagsetik. Därtill ingår om underliggande investeringarna förekommit inom några så kallade ESG-kontroverser. Dessa definieras som en händelse eller situation där ett bolag eller dess produkter påstås ha haft eller skapat en negativ miljö- , social- eller styrningspåverkan. Vidare säkerställs att alla fondbolag för de fonder som fonden investerar i har signerat Principles for Responsible Investment (PRI). Syftet med PRI är att driva utvecklingen framåt, för ansvarsfulla investeringar som kan skapa ett mer hållbart samhälle. Detta kan bl.a. göras genom att vara en aktiv ägare som inför ESG-frågor (environmental, social, governance) i ägarpolitik och praxis samt införlivar ESG-frågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

 

Andel av investeringar

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att fonden är en så kallad fondandelsfond. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper med anledning av de investeringar fonden gör i fonder och aktier. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Övriga investeringar består bl.a. av kassa/likvida medel och derivat. Fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar.

 

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas genom ett externt ESG-verktyg att den potentiella investeringen och fondens nya sammansättning lever upp till de krav som fonden ställt upp gällande betyg. Först när denna kontroll skett kan en eventuell investering ske.

Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till de krav fonden ställt upp.

Om en befintlig investering skulle få ett ändrat betyg, så att dess betyg understiger den lägsta gräns som fonden satt upp för en enskild investering kommer denna investering att avyttras. Om fondens sammanlagda betyg, grundat på underliggande investeringar, skulle hamna under den uppsatta lägsta gränsen kommer fonden att rebalanseras för att säkerställa att den återigen kommer upp över minimigränsen.

 

Metoder

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att inför investeringsbeslut utföra kontroller av de betygskrav som fonden har satt upp. Löpande kontroller sker även gällande betygskraven på befintliga investeringar.

 

Datakällor och databehandling

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg, MSCI ESG Manager, som tillhandahålls av dataleverantören MSCI. MSCI är en väletablerad dataleverantör och utvärdering av ESG-verktyget har skett inför valet av datakälla. Data behandlas genom att potentiella investeringar utvärderas genom ESG-verktyget. Detta för att säkerställa att investeringen och fondens totala sammansättning lever upp till de betygskrav som fonden satt upp. Även löpande kontroller på befintliga investeringar sker genom verktyget. Ingen data estimeras av fondbolaget.

 

Begränsningar för metoder och data

Det är generellt sett en utmaning att säkerställa god datakvalitet. Kvaliteten på datan hos dataleverantörer är beroende av den data som rapporteras in av bolag. Det finns därför alltid en risk för felkällor i inrapporterad data eller att datan är inaktuell. Det förhållandet att det datasystem fonden använder är uppbyggt av en extern väletablerad dataleverantör såsom MSCI, med en hög nivå av transparens, verkar dock för god datakvalitet. I fondens metodologi kring betygskrav har avsaknad av viss data beaktats. Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

 

Due Diligence

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder och aktier där fonden använder sig av krav på vissa betyg enligt ett externt ESG-verktyg. Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen i ESG-verktyget. Detta för att säkerställa att investeringen och fondens totala sammansättning lever upp till de betygskrav som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till betygskraven.

 

Policyer för aktieägarengagemang

Då fonden som del i den miljörelaterade och sociala investeringsstrategin investerar till betydande del i fonder och inte direkt i bolag har fonden inte möjlighet att vara en aktiv ägare. Dock har fonden som krav att de fondbolag som förvaltar de fonder där investeringar görs har signerat Principles for Responsible Investment (PRI). Syftet med PRI är att driva utvecklingen framåt för ansvarsfulla investeringar som kan skapa ett mer hållbart samhälle. Detta kan bl.a. göras genom att vara en aktiv ägare som verkar för ESG-frågor (miljö, social, bolagstyrning) i ägarpolitik och praxis samt införlivar ESG-frågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

 

Disclaimer:

Certain information contained herein (the “Information”) is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates (“MSCI”), or information providers (together the “MSCI Parties”) and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.