Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Balanserad, Försiktig, Offensiv, Global samt Global Hållbar om att inget värde kommer att sättas i fonderna den 4 juli på grund av bankhelgdag i USA. Fonderna investerar i stor del i värdepapper som handlas på den amerikanska marknaden. Nästa handelsdag blir därför 5 juli.  

X
Legal information

Information om ersättningssystem

I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9 och FFFS 2016.26) som rör ersättningssystem i fondbolag framgår generella bestämmelser som reglerar ersättningar. Av föreskrifterna framgår att företag på sin hemsida ska förklara hur det uppfyller kraven i föreskrifterna. Här finns Information om ersättningspolicy och ersättningssystem för Movestic Kapitalförvaltning.

 

Bästa Utförande

När Bolaget utför transaktioner för förvaltade fonder (portföljtransaktioner), ska det vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för värdepappersfonderna med avseende på ett antal faktorer, såsom till exempel pris, kostnad, snabbhet i utförandet, typ av transaktion och transaktionens storlek. Bolaget har en fastställd riktlinje för hur portföljtransaktioner ska utföras, dokumenteras och kontrolleras. Riktlinjen är på engelska och kan laddas ned. De viktigaste delarna finns sammanfattade på svenska. Information om bästa utförande.

 

Principerna för aktieägarengagemang

Här kan ni läsa om hur vi på Movestic Kapitalförvaltning inkluderar och företräder andelsägare i vår investeringsprocess. Principer för aktieägarengagemang

Mer om hur Movestic Kapitalförvaltning har agerat under 2021 hittar ni här, Aktieägarengagemang 2021.

 

Hantering av klagomål

Movestic Kapitalförvaltning AB (”Movestic Fondbolag” eller ”Bolaget”) är fondbolag för värdepappersfonder inom Movestic-koncernen. Bolaget bedriver aktiv förvaltning inom utvalda placeringsområden. Bolaget är medlem i fondbolagens förening och följer de riktlinjer föreningen har utfärdat. Förvaltningen av fonderna bedrivs i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9.

Bolaget verkar inom en bransch vilken bygger på tillit – tillit för att de produkter som erbjuds och de tjänster som utförs präglas av regelefterlevnad och ett sunt, hederligt och rättvist förhållningssätt. Bolaget välkomnar återkoppling från kunder och de som investerar i våra fonder.

Bolagets fullständiga riktlinje om hantering av klagomål är på engelska och kan laddas ned med hjälp av följande länk. Det här dokumentet sammanfattar de viktigaste delarna på svenska. Hantering av klagomål.

 

Sammanfattning av investerarens rättigheter

Här kan ni läsa mer om de rättigheter investerare i Movestic Kapitalförvaltnings fonder har.

 

Klagomålshantering
Hantering av klagomål
Läs Movestic kapitalförvaltning klagomålshantering

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket. Har du några klagomål, finner du mer information här

Movestic Kapitalförvaltning

Mail: order@movestickapital.se 
Telefon: 08 - 120 392 00

 

 

Read about us in english

Om Movestic Kapitalförvaltning

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780