Legal information

Information om ersättningssystem

I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) som rör ersättningssystem i bland annat värdepappersbolag framgår generella bestämmelser som reglerar ersättningar. Av föreskrifterna framgår att företag på sin webbplats ska förklara hur det uppfyller kraven i föreskrifterna. Information om ersättningspolicy och ersättningssystem.

Bästa utförande av order

När Movestic utför en kunds order ska alla rimliga åtgärder vidtas för att uppnå bästa möjliga resultat med avseende på pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. I Movestics Instruktion för bästa möjliga resultat beskrivs de tillvägagångssätt som bolaget följer vid utförande, mottagande och vidarebefordran av order samt vid utförandet av diskretionära förvaltningsuppdrag.

Principerna för aktieägarengagemang 

Här kan ni läsa om hur vi på Movestic Kapitalförvaltning inkluderar och företräder andelsägare i vår investeringsprocess. Policy and Principles for shareholders partipacation.