Risker med att investera i fonder
När du sparar i fonder tar du en risk, dvs. fonderna kan öka eller minska i värde. Det är viktigt att du tar del av fondernas placeringsinriktning innan du fattar ditt investeringsbeslut.

Det finns många olika typer av risker - marknadsrisk, kreditrisk, valutarisk, politisk risk, ränterisk, förvaltarrisk m.fl. Här beskriver vi ett antal risker som påverkar fonden. 

 

Typ av risk  
Marknadsrisk

Risk som påverkar hela marknaden. Om värdet på ett visst tillgångsslag förändras påverkas alla fonder som investerar i tillgångsslaget. Denna form av risk är kopplad till alla fonder.

Valutarisk

Fondens värde variera vid förändringar i en valutakurs. Risken är främst kopplad till fonder som placerar i utländsk valuta.

Politiskt risk

Risk att fondens värde påverkas av politiska beslut eller vid politisk instabilitet.

Kreditrisk

Risk att en emittent eller motpart ställer in betalning. Risken finns i exempelvis räntefonder.

Ränterisk

Värdeförändring när marknadsräntor ändras.

Förvaltarrisk

Risk kopplad till enskild fondförvaltare. Risken är större vid fonder med friare placeringsregler.

Likviditetsrisk

Att en viss placering inte kan säljas eller inte säljas till ett rimligt pris. Risk finns i exempelvis i fonder som placerar i marknader med låg omsättning.

Koncentrationsrisk

Risk när fonden samlat sina placeringar i ett visst tillgångsslag eller marknad. Derivatinstrument kan användas både för att höja och minska fondens risk.

 

Om Movestic Fonder

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Movestic Fonder AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer föreningens kod och riktlinjer.

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket.

Movestic Fonder AB

Mail: info@movesticfonder.se
Telefon: 08 - 120 392 00

Read about us in english